CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST VACANT DE EXECUTIE ÎN REGIM CONTRACTUAL, DE REFERENT TR.IA-SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRARE CETATE DEVA

Va facem cunoscut ca in data de 30.08.2018, SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRARE CETATE DEVA, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de executie în regim contractual, de referent tr.IA, după cum urmează:

Proba scrisă în data de 30.08.2018, ora 10.00

Interviul se va susţine conform prevederilor art. 56 alin.1 din H.G. nr. 611 / 2008
Conditii de participare la concurs

Condiţii generale :

Poate participa la concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii publice persoana care :

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice: Pentru postul de referent tr.IA ( 1 post vacant) din cadrul Compartimentului Contabilitate-Resurse Umane:

1.Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat

2.Vechime în muncă minim 6 ani și 6 luni

3.Curs contabilitate cu certificat de absolvire-durata minim 3 luni

4.Cunoștințe operare PC atestate cu certificat de absolvire

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în perioada 06.08.2018-22.08.2018 ( de luni-vineri între orele 10.00-13.00 ) la sediul SPAC, situat în Deva, Piața Unirii, nr.16.

Bibliografie: Pentru postul de referent tr.IA ( 1 post vacant) din cadrul Compartimentului Contabilitate-Resurse Umane:

1.Decretul 209/1976 privind aprobarea regulamentului operatiilor de casa

2.Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor,constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea institutiilor publice,republicata

3.Hotararea nr.2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale ale organizatiilor socialiste

4.Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificarile si completările ulterioare

5.Legea 53/2003- Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare

6.Legea nr.215 / 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completarile ulterioare

7.Legea nr. 319 / 2006 privind Securitatea și Sănătatea în muncă, actualizată
8.Legea contabilitatii nr.82/1991,capitolul 1-3
Acte necesare pentru dosarul de concurs:

Pentru concursul de recrutare, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului, solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnet de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.);

g) curriculum vitae;

Copiile actelor solicitate se prezintă însoţite de originale.

În cazul cazierului judiciar, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Director,

Răcășan Cristian Aurel